ماضی نقلی در انگلیسی

ماضی نقلی در انگلیسی

ساختار ماضی نقلی در انگلیسی چگونه است ؟ یکی از مهمترین عناصر در یادگیری زبان آشنایی با دستور زبان است. دستور زبان مناسب همان چیزی است که برای صحبت کردن و نوشتن به آن نیاز داریم. بدون رعایت دستور زبان، جملات تنها تعدادی کلمات بهم ریخته است که م ...