معلوم و مجهول

معلوم و مجهول در انگلیسی

در زبان انگلیسی فعل در جمله به دو صورت گذرا و ناگذرا وجود دارد که در جملات با فعل گذرا جملاتی هستند که علاوه بر فاعل به مفعول هم نیاز دارند . در جملات اگر فعل هم با فاعل و هم مفعولش بیاید فعل معلوم یا active است ولی اگر در جمله مفعول داشته باشیم و ...