مفعول در انگلیسی

مفعول در انگلیسی

ابتدا برای آشنایی با ساختار و قواعد کلی انگلیسی مقاله  (گرامر را قورت بده ) آلپیدا را مطالعه کنید . Object یا مفعول در زبان انگلیسی بخشی از جمله است که شی یا شخصی ست که عملی روی آن انجام می شود به عبارتی عمل فعل روی آن انجام می شود .مفعول در زبان ...