نسبت های فامیلی در انگلیسی

نسبت های فامیلی در انگلیسی

اعضای خانواده و فامیل نزدیک ترین افراد به هر کسی می باشند . یادگیری نسبت های فامیلی در انگلیسی یکی از قسمت های ضروری می باشد چرا که در مکالمات ما کاربردی بوده و زیاد استفاده می شود . انواع روابط فامیلی شامل روابط نسبی میشود که خود روابط نسبی به دو ق ...