نسبت های فامیلی در انگلیسی

نسبت های فامیلی در انگلیسی

اعضای خانواده و فامیل نزدیک ترین افراد به هر کسی می باشند . یادگیری نسبت های فامیلی در انگلیسی یکی از قسمت های ضروری می باشد چرا که در مکالمات ما کاربردی بوده و زیاد استفاده می شود . خانواده بخش مهمی از زندگی هر فرد است و بخش زیاد و بزرگی از زندگی ...