واژگان و اصطلاحات مرتبط با دریا به زبان انگلیسی

واژگان مرتبط با دریا به زبان انگلیسی

وقتی تعطیلاتی در پیش باشد اولین جایی که افراد برای گذراندن تعطیلات و رفتن به آنجا ترجیح می دهند کنار دریا می باشد. بسیاری از افراد علاقه دارند قسمتی از زندگی و تفریحات خودشان را در کنار ساحل و دریا سپری کنند. در نتیجه وقتی صحبت از مسافرت و گذراندن ...