پیشوند ها و پسوند ها در زبان انگلیسی

پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی از اهمیت زیادی بر خوردار هستند و استفاده و کاربرد های فراوانی دارند. اما پیشوند و پسوند چه هستند؟ در زبان انگلیسی برخی از کلمات هستند که از چند بخش تشکیل شده اند ولی یک بخش انها به تنهایی معنایی ندارد که این بخش ها م ...