پیشوند ها و پسوند ها در زبان انگلیسی

پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برخی از کلمات هستند که از چند بخش تشکیل شده اند ولی یک بخش انها به تنهایی معنایی ندارد که این بخش ها می توانند به اول یا اخر کلمات وصل شوند و معنی انها را تغییر دهند.شناختن این پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی تا حد زیادی به مهارت ه ...