کالوکیشن های get

کالوکیشن های get در انگلیسی

کالوکیشن یا collocation کلمات زنجیر واری هستند که همراه برخی کلمات می ایند که یکی ازاین کلمات get می باشد که با یادگیری آنها می توانید به طور صحیحی از get استفاده کنید . در پست قبلی با کالوکیشن های take اشنا شدیم در این پست با هم کالوکیشن های get ...