کالوکیشن های make

کالوکیشن های make

کالوکیشن یا collocation کلمات زنجیر واری هستند که همراه برخی کلمات می ایند که یکی ازاین کلمات make می باشد که با یادگیری آنها می توانید به طور صحیحی از make استفاده کنید . در زبان انگلیسی فعل make معانی ساختن ، درست کردن و باعث شدن دارد . سعی ک ...