کلمات پرسشی در انگلیسی

کلمات پرسشی در انگلیسی

کلمات پرسشی در انگلیسی یا Question words کلماتی هستند که با کمک آنها میتوانیم جملات را به حالت سوالی دراورده و  در مورد شخص، مکان، زمان، تعداد و يا مالک يک چيز بودن پرسش کنیم . کلمات پرسشی در زبان فارسی عبارتند از : چرا ، چطور ، کجا ، چه ، چه موقع ...