568

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ مایکل جکسون

موسیقی‌ها و آهنگ های مختلف اغلب تعداد زیادی عبارت، لغت و اصطلاح دارند که مخاطب موسیقی ‌ها افراد عادی می باشند، زبانی که در آن ها به ‌کار رفته است روزمره و محاوره ای می باشد. به همین علت با انتخاب درست موسیقی ها به زبان انگلیسی با زبان روزمره و کاربرد ...