یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ A Sky Full of Stars

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ A Sky Full of Stars

بسیاری از زبان آموزان فقط تلاش می کنند که مهارت یادگیری زبان خود را از طریق کتاب ها تقویت کنند در حالیکه برای مهارت شنیداری و گفتاری خود تلاشی نمی کنند. در واقع می توان گفت ضعف آن ها در درک لغات و جملات از طریق قوه شنوایی می باشد. به همین خاطر  مو ...