یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Camouflage

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Camouflage

بر اساس مشاهدات شواهدی قابل توجه وجود دارند که مشخص می کنند موسیقی می تواند بر زبان آموزان زبان انگلیسی تاثیر را گذاشته و  به آنها کمک کند گرامر و لغت را یادبگیرند و تلفظشان را تقویت کنند. گوش دادن به موسیقی به زبان انگلیسی همچنین به شما اجازه را ...