یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ I See the Light

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ I See the Light

کلماتی که در آهنگ ها وجود دارند به شما کمک می کند که لغات را در متن یاد بگیرید و یادگیری طرز استفاده لغات در جملات، بخش مهمی از یادگیری نحوه صحبت کردن در دنیای واقعی میباشد. شما نمی توانید لغات را جدای از استفاده انها در متن در زبان انگلیسی یاد بگیر ...