یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ wow

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ wow

تعداد زیادی از زبان آموزان تنها تلاش می کنند که مهارت یادگیری خود را از طریق کتاب ها تقویت نمایند در حالیکه برای مهارت شنیداری و گفتاری خود تلاشی نمی کنند. در واقع می توان گفت ضعف آن ها در درک لغات و جملات از طریق قوه شنوایی می باشد. به همین خاطر  ...