تشکر کردن به آلمانی

تشکر کردن به آلمانی

یکسری جملات در مکالمات روزمره بیشتر از جملات دیگر استفاده میشود، تشکر کردن به آلمانی یکی از این جملات می باشد . لحظه ای را تصور کنید که از یک فروشگاه ، کافه یا رستوران خرید انجام دادید و به منظور قدر دانی نیاز دارید که از متصدی آن تشکر کنید. شر ...