داتیو در زبان آلمانی

داتیو در زبان آلمانی

داتیو در زبان آلمانی چیست؟ "داتیو در زبان آلمانی، همان مفعول با واسطه است." مفعول در زبان آلمانی دارای 4 حالت می باشد، به حالت سوم آن داتیو می گویند. به عبارتی داتیو نوعی از حالت مفعولی در زبان آلمانی می باشد. برحسب داتیو ، Article ("آرتیکل") کلمه ...