either و neither انگلیسی

either و neither انگلیسی

either و neither در زبان انگلیسی کلماتی هستند که برای ربط دادن در جملات استفاده می شوند . این دو کلمه را میتوان هم در دسته ضمیر ها دانست و هم در دسته صفت ها یعنی هم جانشین اسم هستند و  هم قبل از اسم به عنوان صفت به کار می روند. در جملات وقتی ما ...