modal verb در زبان انگلیسی » can / could /be able to

modal verb در زبان انگلیسی » can / could /be able to

modal verb در زبان انگلیسی جز افعال کمکی محسوب شده و هر کدام کاربردهای مختلفی دارند : برای امکان پدیر بودن یک اتفاق ، نشان دادن توانایی ،اجازه برای انجام کاری و الزام انجام کاری استفاده می شود . همانطور که در مقاله گرامر را قورت بده درباره افعال ص ...