on, in و at برای زمان و تاریخ

on و in و at برای زمان و تاریخ

در زبان انگلیسی برای بیان زمان و ساختن قید های زمان می توانیم از حروف اضافه ای مانند on و in و at در جملات استفاده کنیم . در این مقاله آلپیدا شما را با این سه حرف اضافه پرکاربرد و نحوه استفاده آنها در جملات اشنا می کند . in این قید در جملات ...