کاربرد some و any

some و any و کاربردشان

یکی از مباحث مهم در گرامر زبان انگلیسی استفاده از کلمات  some و any می باشد . وقتی در جملاتمان می خواهیم از مقدار یا تعداد یک چیزی به صورت حدودی یعنی از اندازه دقیق آن اطلاعی نداریم یا اندازه دقیق آن برایمان اهمیتی ندارد بگوییم از این دو کلمه استفاده ...