speaking و راه های تقویت آن

speaking و راه های تقویت آن

یکی از قسمت های مهم در هر زبانی speaking می باشد چرا که هرچه توانایی‌های ارتباطی شما بهتر باشد، شانس موفقیت شما در کارتان، مقاصد تحصیلیتان و یا هدف های دیگرتان بیشتر میشود. مهارت‌های زبانی دیگر مثل writing و listening هستند که به ایجاد ارتباط مرتبط ا ...