الفبای کره ای

الفبای کره ای

فیلم ها و سریال ها و برنامه های کره ای که اخیرا طرفداران بسیاری را در رنج سنی مختلف به خود جذب کرده یکی از دلیل هایی ست که افراد زیادی را علاقه مند کرده تا این زبان را یاد بگیرند و علاقه داشتن بزرگنرین محرک برای یادگیری می باشد. اولین قدم یادگیری الفبای کره ای می باشد .

شاید در ابتدا فکر کنید که یاد گرفتن زبان کره ای بسیار سخت می باشد که پیشنهاد می کنیم مقاله (دلایلی که اثبات می‌کنند یادگیری زبان کره ‌ای سخت نیست ) آلپیدا را بخوانید .

الفبای کره ای

زبان کره‌ای ، هانگول (به کره‌ای: 한국어/조선말) نامیده میشود که زبان رسمی دو کشور کره شمالی و کره جنوبی است. زبان کره‌ای یکی از زبان های شرق آسیا است که برخلاف زبان های چینی و ژاپنی که به الفبای تصویری متکی هستند،یک الفبای آسان با 24 حرف می باشد .

زبان کره‌ای مثل زبان فارسی،از جمله ها، واژه ها، هجاها و حرف ها ساخته شده است. هر جمله از چندین واژه ساخته می شود که هر واژه نیز از چندین هجا (syllable) ساخته شده است و هر هجا نیز از چندین حرف ساخته می شود. در زیر برخی از نکته ها درباره واژه و هجا گفته شده اند.

  1. هانگول مانند زبان انگلیسی از چپ به راست نوشته می شود. البته می توان از بالا به پایین مانند زبان ژاپنی نیز نوشت.
  2. هر هجای واژه در یک بخش (بلاک) نوشته می شود.
  3. هر هجا از چپ به راست و از بالا به پایین نوشته می شود.
  4. در هر هجا باید دست کم یک همخوان (Constant) و یک واکه (Vowel) باشد.
  5. هیچگاه یک هجا با یک واکه (Vowel) آغاز نمی شود.

حروف اصلی زبان کره ای : 

 بصورت «ک» و «گ » تلفظ می شود.

 بصورت «ن» تلفظ می شود.

 بصورت «د» تلفظ می شود.

 بصورت «ل » و «ر» تلفظ می شود.
 بصورت «م» تلفظ می شود.

 بصورت «پ » و «ب» تلفظ می شود.

 بصورت «س» تلفظ می شود.

 بصورت «نگ» تلفظ می شود.

 بصورت «ج » تلفظ می شود.

ㅊ بصورت «چ » تلفظ می شود..

 بصورت «ک » تلفظ می شود.

 بصورت «ت » تلفظ می شود.

 بصورت «پ » تلفظ می شود.

 بصورت «ه » تلفظ می شود.

حروف بی صدای تشدید دار در زبان کره ای شامل :

 بصورت «ک» تشدید دار تلفظ می شود.

 صدای «ت» تشدید دار تلفظ می شود.

 صدای «پ» تشدید دار تلفظ می شود.

 صدایی بین «س» و«ش» میدهد.

 صدایی بین «چ» و«ج» میدهد.

حروف آوایی یا مصوت در زبان کره ای شامل :

 بصورت «آ» مایل به صدای «اَ» خوانده می شود.

 صدای «آ» مایل به صدای «اُ» میدهد.

 بصورت «اُ»خوانده می شود.

 بصورت «او» خوانده می شود.

 صدایی بین «ِإ» و«اُ» میدهد.

 بصورت «ایی» خوانده می شود.

 بصورت «اِ» خوانده می شود.

 بصورت «اِ» خوانده می شود.

 بصورت «یا» خوانده می شود.

 بصورت «یا» کوتاه خوانده می شود.

 بصورت «یُ» خوانده می شود.

 بصورت «یو» خوانده می شود.

 بصورت «یه» خوانده می شود.

 بصورت «یه» خوانده می شود.

حروف ترکیبی در زبان کره ای شامل :

 بصورت« ِوه» تلفظ می شود.

 بیشتر بصورت« اِ» تلفظ می شود.

 بصورت «وا کوتاه تلفظ می شود.

 بصورت «وِه» تلفظ می شود.

 بصورت «وی» تلفظ می شود.

 بصورت «اویی» تلفظ می شود.

 بصورت « وَ » تلفظ می شود.

هنگامی که حرف صدادار ما یک حرف افقی باشد، حرف بی صدای اول را بالای آن و خود حرف صدادار را در نیمه پایینی مینویسیم، و وقتی دو حرف صامت در هجا داشته باشیم، حرف مصوت افقی را بین آن دو مینویسیم.

وقتی در جمله میخواهیم یک هجا را که با صدای حرف صدا دارشروع میشود نشان دهیم باید از حرف ㅇ استفاده کنیم که این حرف مثل الف پایه همزه یا آ – أ – ئ – ؤ در زبان فارسی که نوشته میشود اما خوانده نمیشود می باشد استفاده کنیم.

در زبان کره‌ای برخلاف زبان انگلیسی و فارسی الفبا به صورت پشت سر هم نوشته نمی شوند آنها از ترکیب یک مجموعه یا Han به وجود می آید که یک بخش یا syllable را به وجود می آورند که هر بخش یا Syllable در زبان کره‌ای می تواند دو تا شش حرف بی صدا  و حداقل یک حرف صدادار داشته باشند.

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.