جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم، سومین نوع جملات شرطی هستند که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم. پس با ما همره باشید.

جملات شرطی در هر زبانی زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

جملات شرطی نیز در زبان انگلیسی کاربرد بسیاری دارد. چه در نوشتار و چه در گفتار و مکالمات روزمره.

قبلا در مورد جملات شرطی نوع اول و دوم صحبت شده و حال نوبت به جملات شرطی نوع سوم رسیده است.

جملات شرطی ، جملاتی هستند که در انها شرطی وجود دارد که برای به وقوع پیوستن کاری لازم است ابتدا آن شرط انجام پذیرد .

در زبان انگلیسی در ساختار جملات شرطی از if به معنی اگر استفاده می شود که نشان دهنده همان شرط برای انجام کاری می باشد . جملات شرطی تشکیل شده اند از دو جمله که یک جمله نشان دهنده شرط برای جمله دوم می باشد در واقع جمله دوم یا جمله‌ی نتیجه در صورتی که جمله‌ی شرط محقق شود، اتفاق خواهد افتاد که به جمله اول  قسمت شرطی یا همان if-clause گویند و به جمله دوم  قسمت نتیجه یا همان main clause  می باشد .

برای مثال جمله اگر امروز درس نخوانم ، امتحان فردا را قبول نمی شوم را  در نظر بگیرید جمله اول که با اگر امده است جمله شرط میباشد و جمله دوم نتیجه جمله اول است که در واقع تحقق آن به آنچه در جمله اول بیان شده است، وابسته خواهد بود .

در واقع ما از جملات شرطی استفاده میکنیم که حدس بزنیم چطور یک موضوع می توانست در گذشته متفاوت باشد و یا این که آرزو می کنیم در آینده تحت یک شرایط خاص، نتایج خاصی به دست آید. یعنی فرض می کنیم که اگر شرایط به این صورت بود، چنین اتفاقی در گذشته رخ می داد. و اینکه در آینده اگر اینطور شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. پس در کل جملات شرطی حدس و Imagination را مورد بحث قرار می دهند.

ساختار کلی جملات

If clause + , + Main clause

یا

Main clause + If clause (بدون کاما)

 

انواع جملات شرطی

2- جملات شرطی نوع اول
3- جملات شرطی نوع دوم
4- جملات شرطی نوع سوم

آینده ساده حال ساده یک شرطِ ممکن و نتیجۀ محتملِ آن نوع اول
شرطی حال یا شرطی حال استمراری گذشته ساده یک شرط فرضی و نتیجل محتملِ آن نوع دوم
شرطی کامل یا شرطی کامل استمراری گذشته کامل یک شرطِ غیرواقعی در گذشته و نتیجۀ محتمل آن در زمان گذشته نوع سوم

 

جملات شرطی نوع سوم Third Conditional Sentences

در زبان انگلیسی جملات شرطی نوع سوم هنگامی استفاده می شوند که ما می خواهیم درباره گذشته ای صحبت کنیم که ارزو داشتیم جور دیگری باشد در واقع در اين نوع جملات، گوينده آرزوی‌ يک گذشته متفاوت را دارد.

در جملات شرطی نوع اول و نوع دوم درباره آینده صحبت میکردیم ولی سومین شرط مربوط به گذشته می باشد .

می توان گفت در جملات شرطی نوع سوم انجام جمله شرط فقط در زمان گذشته امکان انجام داشته ولی انجام نگرفته است .

ساختار جملات شرطی نوع سوم

در این بخش به توضیح در مورد ساختار جملات شرطی نوع سوم می‌پردازیم همچنین برای یادگیری بهتر به مثال‌هایی نیز اشاره شده است.

 

If+فاعل, + ماضی بعید +فاعل+would have+ (صفت مفعولی ( حالت سوم فعل

یا

فاعل+would have+ (صفت مفعولی ( حالت سوم فعل + If+ماضی بعید+فاعل

  • در جملات شرطی نوع سوم در جواب شرط می توان از could یا might هم استفاده کنیم که میزان قطعیت کمتری را نشان دهیم.

.If I had studied more, I could have passed the test

اگر بیشتر درس خوانده بودم، می توانستم در امتحان قبول شوم.

.You could have been on time if you had caught the bus

اگر به اتوبوس رسیده بودی، می توانستی سر ساعت برسی.

  • نکته مهمی که باید به آن دقت کنید هم would و هم had به شکل’d نوشته می شوند که اگر جملات شرطی نوع سه را بلد نباشید می تواند شما را گیج کند باید بدانید که Would هرگز در if clause نمی آید، پس اگرd’ را دیدید حتما had هست. Had هرگز قبل از have نمی آید، اگر d’ را بعد از ضمیر و قبل از have دیدید، حتما would هست.

 

 

I’d have passed the test if I’d studied harder

ساختار کامل ساختار اختصاری ساختار منفی
I would have gone I’d have gone I wouldn’t have gone
I would have asked I’d have asked I Wouldn’t have asked

If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the train

اگر تاکسی گرفته بودیم قطار را از دست نمی دادیم (ولی ما تاکسی نگرفتیم و قطار را هم از دست دادیم)

If I had found his address, I would have sent him an invitation

اگر آدرسش را پیدا می کردم دعوتش می کردم (ولی آدرس او را پیدا نکردم و دعوتش هم نکردم)

  • درجملات شرطی نوع سوم، امکان عملی شدن شرط اصلا وجود ندارد زیرا فعل آن مربوط به گذشته است.

If I had known you were in the hospital, I would have gone to see you.

  • جملات شرطی نوع دوم شرایط غیر واقعی در حال یا آینده را بیان می کند که احتمال وقوع آن بسیار کم و بعید است، ولی در جملات شرطی نوع سوم گذشته متفاوتی را تصور می کند که به هیچ وجه ممکن نیست.
جملات شرطی نوع سوم

مثال هایی از جملات شرطی نوع سوم

در این بخش سعی شده مثال‌هایی در باب جملات شرطی نوع سوم ارائه شود.

 

If I had cleaned the house, I could have gone to the park.
I could have gone to the park if I had cleaned the house.

اگر خانه را تمیز کرده بودم (که نکردم)، میتوانستم به پارک بروم (که نمیتوانم بروم).

If you had studied more, you could have passed the exam.
You could have passed the exam if you had studied harder.

اگر بیشتر مطالعه میکردی (که نکردی)، میتوانستی در امتحان قبول شوی (که نشدی).

If I had accepted that promotion, I might have been working in Milan.
I might have been working in Milan if I had accepted that promotion.

اگر ترفیع درجه را قبول کرده بودم (که نکردم)، شاید در میلان کار میکردم (که نمیکنم).

If it had rained, you would have gotten wet.
You would have gotten wet if it had rained.

If James hadn’t gone to the training course , he wouldn’t have met his wife.

اگر جیمز به دوره آموزشی نمیرفت ، هرگز نمیتوانست که همسرش را ملاقات کند.(منظور این است که با همسرش آشنا نمیشد.)

If I hadn’t broken my leg, I would have travelled to South America with you.

اگر پام نمی شکست، میتونستم باهات به آمریکای جنوبی سفر کنیم.

If he had taken the train, he wouldn’t have had a car accident.

اگر اون با قطار می رفت( از قطار استفاده می کرد.) با ماشین تصادف نمی کرد.

You wouldn’t have lost your job if you hadn’t been late every day.

شغلت رو از دست نمیدادی اگر هر روز دیر نمیکردی.

He would have been on time for the interview if he had left the house at nine.

اون میتونست به موقع به مصاحبه برسد، اگر ساعت 9 خونه رو ترک می کرد.

She wouldn’t have been tired if she had gone to bed earlier.

اون خسته نمی شد اگر زودتر به رخت خواب می رفت.

Would you have gone to the party if you’d known Lisa was there?

اگر میدونستی که لیسا هم اونجاست به جشن میرفتی؟

دیدگاه ها بسته شده اند.