صفت ها در انگلیسی

صفت ها در انگلیسی

یکی از چیز هایی که به نوشته یا گفته های ما روح میدهد یا ان ها را قشنگ تر میکند توصیف کردن میباشد . برای توصیف یک چیزی ما از صفت ها در جمله استفاده میکنیم.

در واقع صفت ها در انگلیسی کلماتی هستند که اسم ها را بیشتر و بهتر توضیح میدهند. صفت یا adjectives در زبان انگلیسی بر عکس فارسی قبل از اسم می اید .

صفت ها برای اسم های مفرد ، جمع ، مونث یا مذکر به یک شکل به کار می روند . صفات برعکس قید ها که میتوانستند اسم ، فعل یا جمله واره را تعریف کنند صفت ها تنها اسم را توصیف می کنند .

صفت ها در انگلیسی انواع مختلفی دارند و هر کدام جایگاهی و ترتیبی برای قرار گرفتن در جمله دارند که باید جایگاه و ترتیب قرارگیریشان را بلد باشیم . وقتی در جمله یک صفت داشته باشیم گذاشتن آن در جمله کار سختی نخواهد بود ولی وقتی چندین صفت داشته باشیم باید با نحوه درست گذاشتنشان همچنین ترتیب قرارگیریشان اشنا باشیم .

صفات برای توصیف هر اسم به چند دسته تقسیم میشوند  :

1.صفات عددی  Numeric adj) مثل :  five (5), ten(10) , six (6) و ……..

2.صفات کمی(Quantitative adj)مثل  :few,more, all, some, half, more than enough و ……..

3.صفات کیفی (Quality adj)مثل:old , young ,beautiful و ……

4.صفات ملکی(Possessive adj)مثل  :my , your , his , her , its , our , your , their

5.صفات استفهامی(Intrrogative adj)مثل  : which, whose, what و…………

6.صفات اشاره (Demonstrative adj مثل : this, that, those, these  و…………

7. برای توصیف چیزی از روی رنگ (Colour) 

8 . برای دادن ایده و نظر (Opinion) مثل :good, pretty, right, wrong, funny, light, happy, sad, full, soft, hard و ……….

9. برای توصیف چیز ها از روی اندازه(Size) مثل : big, small, little, long, tall, short, same as و………..

10.برای توصیف کردن افراد از روی سن انها قدمت (Age) 

11.برای توصیف کردن اشیا از رویشکل و حالت (Shape)مثل :round, circular, triangular, rectangular, square, oval و…………

12.برای توصیف افراد از رویملیت(Nationality) 

13.برای توصیف اشیا از نظرجنس(Material)

14. برای توصیف کردن از نظرمسافت (Distance) مثل :  long, short, far, around, start, high, low و ………

15. برای توصیف کردن از نظردما(Temperature) مثل : cold, warm, hot, cool و ……
16. برای توصیف از نظر زمان (Time) مثل : late, early, bed, nap, dinner, lunch, day, morning, night و ……..
قرارگیری صفات در جمله :

به طور کلی قرارگیری صفات در جمله به این شکل است :

1 ) قبل از اسم مثل  .My father is a tall man

صفت+ اسم= Small car – New Year – red rose

2 ) پس از فعل های ربطی و حسی که شامل :

be( am / is / are / was / were / be / being / been)

stay / remain

become / get / turn / grow

seem / look /appear /sound

feel     احساس … را داشتن

smell    بوی …. را داشتن

taste    مزه … را داشتن

مثل :

Mark is feeling cold.

This perfume smells nice.

I brought some new shirts.

The milk turned sour.

:اگر در جمله چند صفت داشتیم ترتیب قرار گیری آنها به این صورت است

صفت ها در انگلیسی

  1. Opinionunusual, beautiful, …
  2. Size (اندازه): big, small, tall, …
  3. Physical quality (کیفیت): thin, rough, untidy, …
  4. Shape (شکل): round, square, rectangular, …
  5. Age (سن): young, old, youthful, …
  6. Color (رنگ): red, green, blue, …
  7. Origin (مبدا): Dutch, Japanese, Turkish, …
  8. Material (جنس): metal, wood, plastic, …
  9. Type (نوع): general-purpose, four-sided, …
  10. Purpose (هدف): cleaning, cooking, …

  a nice small square new red striped English cotton scarf : مثل

صفات هم پایه در انگلیسی

در جملات انگلیسی وقتی می خواهیم دو نفر یا دو چیز را از نظر یک صفت مشابه با هم مقایسه کنیم از صفات هم پایه استفاده می کنیم .

در واقع در این توصیف دو چیز در آن صفت با هم یکسان می باشند که برای این کار از ساختار زیر در جمله استفاده می کنیم :

as+adjective +as

. Arash is as old as Ashkan

. This bedroom is as big as your bedroom

اگر بخواهیم بگوییم از نظر این صفت یکسان نیستند از این ساختار استفاده می کنیم :

not as+adjective+as

.Today is not as hot as yesterday

.My house isn’t as big as your house

صفات تفضیلی در انگلیسی :

وقتی می خواهیم در انگلیسی دو چیز را نه بیشتر با هم از نظر یک صفت مقایسه کنیم و بگوییم یکی از ان ها در آن صفت بهتر از دیگری است از صفات تفضیلی استفاده می کنیم  صفات به دو دسته تقسیم می شوند : صقات یک بخشی  و صفات دو یا جند بخشی

صفات تک سیلابی یا یک بخشی برای تبدبل شدن به صفات تفضیلی به انتهایِ آن er اضافه کرده و به صورت ساختار زیر در جمله استفاده می کنیم :

than + er + صفت

This box is smaller than the one I lost

You are taller than me.

 My house is larger than hers.

A car is faster than a bike

در جملاتی که طرف دوم مقایسه معلوم و مشخص باشد در این صورت می توانیم than را از جمله حذف کنیم .

 .Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better

صفات دوسیلابی یا دو بخشی مانند Expensive ,useful,powerful برای تبدیل شدن به صفات تفضیلی باید در ابتدای آنها کلمۀ more را بیاوریم و دیگر به صفت er اضافه نمی کنیم و به صورت ساختار زیر در جمله استفاده می کنیم :

 صفت ساده+More 

This car is more expensive than that car

This book is more useful than that book

باید توجه کنید که برخی استثنا ها وجود دارد که از این قاعده پیروی نمی کنند :

good → better

بهتر««« خوب

well (healthy) → better

بهتر««« خوب(وضعیت سلامتی)

bad → worse

بدتر««« بد

far → farther/further

دورتر ««« دور

صفات عالی در انگلیسی :

وقتی می خواهیم در انگلیسی یک چیز یا یک نفر را در یک صفت با همه چیز های دیگر مقایسه کنیم و بگوییم ان چیز یا ان شخص در ان صفت از بقیه بهتر است از صفات عالی استفاده می کنیم .

اگر صفت یک بخشی با تک سیلابی باشد در این صورت در انتهای آن  est اضافه می کنیم.

 est + صفت ساده +The

Amazon is the longest river in the world

He is the tallest man I have ever seen.

This is the smallest box I’ve ever seen.

 Your dog ran the fastest of any dog in the race.

اگر صفت چند بخشی یا چند سیلابی باشد در ابتدای صفت کلمه ی the most را استفاده می کنیم.

  صفت ساده+The most

This is the most difficult part.

That was the most difficult test of all our tests

This is the most beautiful park in Tehran

استثنا ها ی صفت عالی :

good → the best

bad → the worst

far → the farthest/furthest

 

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.
09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید ….

دیدگاه ها بسته شده اند.