لغات مرتبط با کامپیوتر به زبان انگلیسی

لغات مرتبط با کامپیوتر به زبان انگلیسی

امروزه استفاده از کامپیوتر یکی کارهایی ست که همه افراد در هر سنی با آن سروکار دارند. از کامپیوتر در همه زمینه استفاده میشود در نتیچه یادگیری مهارت های کامپیوتری بسیار پرکاربرد می باشد.

برای استخدام در هر شغلی داشتن مهارت زبان انگلیسی و مهارت کامپیوتری جزو اولین آیتم هایی ست که از شما پرسیده می شود.

در واقع زبان انگلیسی و کامپیوتر هر دو یکی از اولویت های دنیای امروزی محسوب می شوند و هر دو به عنوان مکملی برای پیشرفت و زندگی بهتر، بکار  می روند. اگر بتوانید بر هر و این مهارت ها تسلط پیدا کنید میتوانید برای پیدا کردن شغل ایده آل و مناسب خود و در تحصیل خود، گام بزرگی را بردارید.

برای این کار اولین گام یادگیری لغات مرتبط با کامپیوتر به زبان انگلیسی می باشد.

در این پست قصد داریم لغات مرتبط با کامپیوتر به زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم که علاوه بر افزایش دایره لغات انگلیسی تان به یادگیری مهارت های کامپیوتری شما هم کمک می کند.

 

لغات مرتبط با کامپیوتر به زبان انگلیسی:

Address آدرس/ نشانه
Anonymous بدون اسم
Audio صوت

Answer پاسخ
Account حساب کاربری
Availability دستیابی

Archive آرشیو/ بایگانی
Arrow key کلید جهت
Authorization اجازه

Asterisk کلید ستاره
Attachment پیوست

Background پس زمینه
Back Space پس برد
Backup پشتیبان
Battery باتری

Beta نسخه آزمایشی
Binary دوگانه
Bit بیت
Bluetooth بلوتوث

Body بدنه
Bold توپر
Bracket کروشه
Browser مرورگر

Bug نقص
Busy اشغال
Button دکمه

Cache حافظه نهان
Calculation محاسبه
Calendar تقویم
Cancel لغو کردن
Caption عنوان
Click فشار دادن
Clock ساعت
Collect جمع آوری کردن
Constant مقدار ثابت
Constraint محدودیت
Constructor سازنده
Content محتوا
Criteria معیارها
Criterion معیار

Catalog فهرست
CD دیسک فشرده
Center مرکز
Clear پاک کردن
Column ستون
Command فرمان
Common مشترک
Communication ارتباط
Continue ادامه دادن
Conversion تبدیل
Converterمبدل
Copy رونوشت
Cursor مکان نما
Curve منحنی

Compatible سازگار
Component مولفه
Compress فشرده کردن
Compression فشردن
Compute محاسبه کردن
Computer رایانه
Concatenate وصل کردن
Condition شرط
Copyright حق انتشار
Core هسته
Correction اصلاح
Correlation همبستگی
Customized سفارشی
Cut برش

Confidential محرمانه
Configuration پیکربندی
Confirm تایید کردن
Confirmation تایید
Connection اتصال
Consecutive متوالی
Consistency ثبات
Consistent با ثبات
Corrupt خراب
Count شمارش
Counter شمارشگر
CPU واحد پردازش مرکزی
Create ایجاد کردن
Cookie اطلاعاتی شخصید

Damage آسیب
Data داده
Database پایگاه داده
Debug اشکال زدایی کردن
Decode رمزگشایی کردن
Decoder رمزگشا
Decrease کاهش
Dedicate اختصاص دادن

Default پیش فرض
Definition تعریف
Delay تاخیر
Delete حذف کردن
Deletion حذف
Deny محروم کردن
Descending نزولی
Design طرح

Desktop رومیزی
Destination مقصد
Detect شناسایی کردن
Detection شناسایی
Device دستگاه
Dial شماره گیری کردن
Digit رقم
Dimention بعد

Diable غیر فعال کردن
Discard دور انداختن
Disconnect قطع ارتباط
Document سند/ پوشه
Download بارگیری
Draft پیش نویس
Drag کشیدن
Dynamic پویا

Edit ویرایش کردن
Email نامه الکترونیک
Enable فعال کردن

Enter ورود
Entry ورود
Environment محیط

Erase پاک کردن
Error خطا
Evaluation ارزیابی

Execution اجرا
Exit خروج
Extract بیرون کشیدن

Factor عامل
Fade محو شدن
Fail شکست خوردن
Failure شکست
False نادرست
Font قلم

FAQ سوالات متداول
Fault عیب
Favorite مورد علاقه
Fax دورنگار
Feature ویژگی
Foreground پیش زمینه

Feedback بازخورد
Field زمینه
Figureشکل
File پرونده
Filename نام پرونده
Format قالب بندی

Fill تکمیل کردن
Find پیدا کردن
Fingerprint اثر انگشت
Floppy فلاپی
Folder پوشه
Formula فرمول

Generation نسل
Grid شبکه

Group گروه
Guide راهنما

Hard disk دیسک سخت
Hardware سخت افزار

Help کمک
Hide مخفی کردن

History تاریخچه
Hold نگه داشتن

Hot key کلید میانبر
Hyphen خط تیره

Icon تصویر
ID شناسه
Identity هویت
Idle time زمان بیکاری
Ignore چشم پوشی کردن
Interface واسط
Internal داخلی

Illegal غیر مجاز
Image تصویر
Import وارد کردن
Incompatibility تناقض
Inactive غیر فعال
Interruption وقفه
Interval بازه

Increase افزودن
Indent فاصله دادن
Indentation تو رفتگی
Index نمایه
Information اطلاعات
Invalid نامعتبر
Invisible غیر قابل رویت

Input ورودی
Install نصب کردن
Installation نصب
instruction دستورالعمل
Integer عدد صحیح
IP پروتکل اینترنت
Iterate تکرار کردن

Key کلید
Keyboard صفحه کلید

Lag تاخیر
LAN شبکه محلی
Language زبان
Legal مجاز
Length طول

Letter حرف
Limit مرز
Line خط
Linear خطی
link پیوند

List فهرست
Load بار کردن
Local محلی
Local Host میزبان محلی
Location محل

Log in وارد شدن
log-in ورود
Log out خارج شدن
log-out خروج

Machine ماشین
MAC مکینتاش
Mail نامه
Maintenance نگهداری
Management مدیریت

Manipulation دستکاری
Manual راهنما
Maximum حداکثر
Media رسانه
Media type نوع رسانه

Memory حافظه
Menu فهرست
Merge ادغام کردن
Message پیام
Minimum حداقل

Modem مودم
Modify تغییر دادن
Modification تغییر
Monitor نمایشگر
Move حرکت

Name نام

Network شبکه

Off خاموش
Open باز کردن
OP سیستم عامل

Operation عملیات
Operational عملیاتی
Optimal بهینه

Order ترتیب
Output خروجی
Overflow سرریز

Overlap هم پوشانی
Overload بار اضافی
Owner مالک

Page صفحه
Parameter پارامتر
Part جزء
Partial جزئی
Password رمز
Paste چسپاندن
Path مسیر
Program برنامه

Pattern الگو
Pause مکث
PC کامپیوتر شخصی
PDF سند قابل انتقال
Pending معلق
Performance عملکرد
Period دوره
Progress پیشرفت

Permission مجوز
Pixel پیکسل
Port درگاه
Portable قابل حمل
position موقعیت
Preview پیش نمایش
print چاپ کردن
Properties ویژگی ها

Printer چاپگر
Priority اولویت
Private خصوصی
Problem مشکل
Procedure رویه
Process فرآیند
Processor پردازنده
Protect محافظت کردن

Quality کیفیت
Quantity کمیت

Queue صف

Random تصادفی
Read خواندن
Reason دلیل
Receive دریافت کردن
Receiver گیرنده
Recover بازیابی کردن
Recovery بازیابی
Redo دوباره انجام دادن
Review مرور کردن

Reduce کاهش دادن
Reference مرجع
Refresh تازه کردن
Region منطقه
Register ثبت کردن
Regular منظم
Reject رد کردن
Reliable قابل اعتماد
Rotate چرخاندن

Removable برداشتنی
Remove حذف کردن
Rename تغییر نام دادن
Repeat تکرار کردن
Replace جایگزین کردن
Report گزارش
Request درخواست
reset تنظیم مجدد
Row سطر

Resolution وضوح تصویر
Resource منبع
Response پاسخ
Restore بازگرداندن
Result نتیجه
Resume از سر گرفتن
Retry تلاش دوباره
Return بازگشتن
Run اجرا کردن

Safe امن
Save ذخیره کردن
Scale مقیاس
Search جستجو کردن
Second ثانیه
Section بخش
Secure امن
Security امنیت
Select انتخاب کردن
Subject موضوع
Submit ارائه دادن

Selection انتخاب
Send ارسال کردن
Sender فرستنده
Sensetive حساس
SEO بهینه سازی وبسایت
Sequence ترتیب
Service خدمت
Settings تنظیمات
Severe جدی
Share به اشتراک گذاشتن
Support پشتیبانی

Sharing اشتراک گذاری
Shortcut میان بر
Show نشان دادن
Side سمت
Similar مشابه
Simple ساده
Size اندازه
Software نرم افزار
Solution راه حل
Sort مرتب کردن
Suspend معلق کردن

Spam هرزنامه
Specific مشخص
Specify مشخص کردن
Speed سرعت
Square مربع
Stable با ثبات
Stage مرحله
Start-up راه اندازی
Status وضعیت
Stop متوقف شدن
Store ذخیره کردن

Tab کلید جهش
Table جدول
Target هدف
Technical فنی

Temporary موقت
Test آزمون
Text متن
Time زمان

Tool ابزار
Top بالا
Total حاصل جمع
Traffic میزان بازدید

transfer انتقال دادن
translate ترجمه کردن
true صحیح
Type نوع

Undo واچیدن
stable بی ثبات
Up-to-date به روز
Update بروز رسانی کردن
Upgrade ارتقا دادن
Upload بارگذاری کردن

USB درگاه همه گذر
User کاربر
User-friendly کاربر پسند
User name نام کاربری
Valid معتبر
Verify تحقیق کردن

Version نسخه
Vertical عمودی
View نما
Visible قابل رویت
Visual تصویری
Voice صدا

Width عرض
Window پنجره
Wireless بی سیم
Write نوشتن
Zero صفر
Zoom بزرگنمایی کردن

 

موسسه زبان های خارجه Alpida با سالها تجربه و کسب سوابق درخشان در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و دوره های مکالمه به صورت فشرده و نیمه فشرده توسط اساتید با تجربه و تحصیلکرده از کشورهای انگلیس ، امریکا و کانادا و همچنین آماده سازی زبان آموزان برای آزمون های IELTS – TOEFL ، توانسته است اعتماد زبان آموزان خود را جلب کرده و در صدر موسسات برتر در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی قرار گیرد.

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید….

دیدگاه ها بسته شده اند.