داستان کوتاه چرا دنیا در حال گرم شدنه ؟

داستان کوتاه گرم شدن دنیا

یکی از بهترین راه های تقویت Writing و Reading خواندن داستان کوتاه به زبان انگلیسی می باشد. آلپیدا در این پست و پست هایی در آینده، داستان های کوتاه با موضوعات مختلف برای سطح های مختلف شما زبان آموزان گرامی منتشر خواهد کرد. در این پست داستان کوتا ...