توصیف روستا به انگلیسی

توصیف یک روستا به انگلیسی

توصیف روستا به انگلیسی : در حالت کلی برای توصیف یک روستا به انگلیسی، درباره ی موضوعاتی که در ادامه، ذکر شده صحبت می نماییم: اسم روستا        مثال :   . ....My village name is           (اسم روستای من ..... است )   آب و هوای آن ر ...