صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی همیشه قبل از اسم می آیند. صفات ملکی صفاتی هستند که مالکیت (دارا بودن) چیزی را توسط یک اسم نشان می دهند. هنگامی که از صفات ملکی در مورد افراد استفاده می کنیم منظورمان داشتن رابطه ی خویشاوندی و دوستی با آنهاست . در زبان ان ...