صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی همیشه قبل از اسم می آیند. صفات ملکی صفاتی هستند که مالکیت (دارا بودن) چیزی را توسط یک اسم نشان می دهند. هنگامی که از صفات ملکی در مورد افراد استفاده می کنیم منظورمان داشتن رابطه ی خویشاوندی و دوستی با آنهاست . در زبان ان ...

صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی

صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی

در تمام مکالمات چیزی که به طور مرتب استفاده می کنیم صفات می باشند. یادگیری صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی به شما کمک میکند تا speaking و writing خود را بهبود بخشید. صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی، صفاتی هستند که در مکالمات روزمره و نوشته ها بیشتر به ...