کاربرد های used to

کاربرد های used to

در زبان انگلیسی برای بیان کار هاای که در گذشته به صورت روتین و منظم انجام می شده (عادت داشتن ) و همچنین برای بیان حقایقی در زمان گذشته از ساختار used to استفاده می کنیم که معادل فارسی این عبارت سابقاً، قدیم‌ها، آن روزها و جوانی‌ها می باشد . کاربرد ه ...